Szukają dyrektora

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu, ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim.

Termin składania ofert: 29.04.2022

szczegóły oferty pod linkiem :
https://bip.powiatwalbrzyski.pl/attachments/download/3066

W ofercie czytamy:
§1.1.Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu,
publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce,
( t.j. Dz. U. 2021 poz. 1449) a w szczególności które:
1) posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier równorzędny,
oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące
kwalifikacji nauczyciela są najwyższe;
2) ukończyły studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli;
3) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskały:
a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
czterech lat pracy w uczelni,
– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa
w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie
przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
6) mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych;
7) nie były prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku
nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z
dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574
z późn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne;
8) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;
10) nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
289 z późn.zm);
11) w przypadku cudzoziemca – posiadają znajomość języka polskiego poświadczoną na
zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 672), ukończyły studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub
jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub są tłumaczem przysięgłym
języka polskiego
źródło i fot. facebook.com/KrzysztofKwiatkowskStarosta/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *